• درازتر از زرافه هم مگه داریم؟

    به کاربران اجازه ایجاد اخبار، لیست ویروسی، شخصیت و یا آزمونها چیزهای بی اهمیت، نظرسنجی ها، صوتی، تصویری و هر نوع خبرنگاران همراه اجتماعی است....1 دقیقه