عکاسی

عکاسی

هیچ قانون برای عکس خوب وجود ندارد، عکس خوب تنها وجود دارد.