مردم

مردم بیش از حد پیچیده به برچسب های ساده هستند.